+91824241183 srinivaspublication@srinivasgroup.com

Editor

  1. Dr. P. S. Aithal
  2. Dr. Suresh Kumar P. M.
  3. Dr. K.V.M Varambally
  4. Prof. Dr. Amol Ghore
  5. Prof. Dr. Shreeprakash B.
  6. Prof. Dr. Praveen B. M.
  7. Prof. Dr. Anil Kumar